ons privacy beleid

1 Inleiding

FELLOWS EKEREN BBC hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers, sponsors en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door FELLOWS EKEREN BBC dan ook
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. FELLOWS EKEREN BBC houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
In het privacy beleid van onze partner SPORTADMINISTRATIE staat beschreven hoe FELLOWS EKEREN BBC persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven.
Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing op alle bij FELLOWS EKEREN BBC leden.

1.1 Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen
De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren, zoals een ledenadministratie. Deze eisen zijn:
• toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens;
• juist en nauwkeurig bijhouden van de lidgegevens;
• beveiligen van de lidgegevens;
• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidgegevens;
• uitsluitend gebruik van de lidgegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is het FELLOWS EKEREN BBC toegestaan persoonsgegevens te verwerken; categorie Bijzondere vereisten, vrijgestelde categorieën van verwerkingen (paragraaf 1): verenigingen, stichtingen en publiekrechtelijke beroepsorganisaties.


1.2 Aanvullende vereisten
FELLOWS EKEREN BBC stelt met dit privacy beleid, naast de wettelijke vereisten, ook een aantal aanvullende richtlijnen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Het beleid bevat ook aandachtspunten voor leden, gebruikers, beheerders en ontwerpers van systemen om niet alleen nu maar ook in de toekomst de privacy te waarborgen.

1.3 Systemen
FELLOWS EKEREN BBC verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen. De systemen worden gehost op internetservers van SPORTADMINISTRATIE.

1.3.1 SPORTADMINISTRATIE.BE
SPORTADMINISTRATIE.BE is de administratieve applicatie van FELLOWS EKEREN BBC en wordt gebruikt door individuele leden in alle lagen van de organisatie. Het doel van SPORTADMINISTRATIE.BE is leden sneller te voorzien van de juiste informatie en om administratieve taken efficiënter te laten verlopen door de gegevens op één plaats op te slaan en voor de juiste personen beschikbaar te stellen. Met het persoonlijke SPORTADMINISTRATIE-account krijgen leden toegang tot SPORTADMINISTRATIE.BE en andere online applicaties en websites.

1.3.2 Nieuwsbrieven
FELLOWS EKEREN BBC werkt met het e-mail marketingsysteem van SPORTADMINISTRATIE.BE voor het (geautomatiseerd) versturen van e-mails. Om de juiste doelgroepen te emaillen zijn in het systeem naast een e-mailadres beperkt aanvullende persoonsgegevens geregistreerd op basis van de data uit SPORTADMINISTRATIE.BE

1.3.3 Basketbal Vlaanderen
FELLOWS EKEREN BBC moet zijn leden aansluiten bij Basketbal Vlaanderen. Zij beschikken over persoonlijke gegevens zoals:
• Naam
• Voornaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Huidige woonplaats
Voor het beheer van deze data door Basketbal Vlaanderen kan FELLOWS EKEREN BBC niet verantwoordelijk gesteld worden.

1.4 Privacy Statement
FELLOWS EKEREN BBC verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren. In het privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door FELLOWS EKEREN BBC.

1.5 Updates privacy beleid
FELLOWS EKEREN BBC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.